Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de diensten; oppas aan huis en/of uitlaatservice gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: B&F Animal Care, KvK reg. nummer: 85015369.
1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de dier(en) die de overeenkomst heeft getekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3 Oppasovereenkomst: De bevestiging gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer verplicht zich hiermee de dieren te verzorgen voor de overeengekomen tijdsduur en een vooraf overeengekomen tarief.
1.4 De thuis te verzorgen dieren: de dier(en) waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten.

 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
2.1 Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enige vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door beide partijen. Dit tast de overige bepalingen niet aan.
2.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website. Deze wijzigingen hebben geen effect de reeds bevestigde boekingen.

2.3 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om boekingsaanvragen te weigeren of boekingen te annuleren bij:

- Bij het constateren van een besmettelijke ziekte.

- Bij overmacht door ernstige ziekte of bij privé/familie omstandigheden welke overlijden betreffen of bij overlijden van opdrachtnemer.

- Bij het ontbreken van een reservesleutelhouder die de verzorging kan overnemen in geval van ziekte of overlijden van opdrachtnemer.
In geval van annulering zal de afspraak niet in rekening worden gebracht, reeds betaalde afspraken worden terug betaald.

ARTIKEL 3: GEZONDHEID DIEREN

3.1 Opdrachtgever is verplicht het oppasaanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en opdrachtnemer volledig te informeren over het gedrag en gezondheid van de dier(en). Mocht de gezondheid van een van de dieren wijzigen, dan dient Opdrachtnemer daarvan in kennis gesteld te worden voor de oppasperiode ingaat.

3.2 In geval van gezondheidsproblemen van uw huisdieren tijdens de overeenkomst, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een dierenarts te raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd proberen naar de dierenarts van de opdrachtgever te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal opdrachtnemer naar de eigen of een op dat moment beschikbare dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
3.3 De Opdrachtnemer is aan de Opdrachtgever verplicht melding te maken van bijzonderheden van het dier tijdens de duur van de overeenkomst.

3.4 In geval van nood en afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Opdrachtnemer een bezoek brengen aan de waarnemend dierenarts die op dat moment beschikbaar is.

3.5 In geval van onverhoopt overlijden van het huisdier zal Opdrachtnemer eerst contact opnemen met Opdrachtgever of de contactpersoon hiervan zoals aangegeven op het oppasformulier.  De Opdrachtnemer kan op verzoek van de Opdrachtgever zorgdragen voor vernietiging of begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte, verongelukken en/of overlijden van uw huisdier.

3.7 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen besmettingsgevaar is en de oppasdieren vrij zijn van parasieten, vlooien, teken, wormen etc. Indien Opdrachtnemer de dieren hiervoor moet behandelen, komen de hierbij gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 4: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover Opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet geven van de juiste informatie dan wel het geven van onjuiste of incomplete informatie met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de dieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.2 Opdrachtgever is verplicht de oppasovereenkomst te tekenen voordat de oppasperiode ingaat.

4.3 Opdrachtgever dient te zorgen dat de dieren gemakkelijk toegankelijk zijn; sleutels en sloten moeten goed en probleemloos functioneren.

4.4 Opdrachtgever dient te zorgen dat opdrachtnemer in het bezit komt van de huissleutel voordat de oppasservice ingaat.  De Opdrachtnemer komt de sleutel bij u thuis ophalen en hiervoor wordt een sleutelovereenkomst getekend door beide partijen.

4.5 Opdrachtgever dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen voor noodsituaties en overmacht. Deze persoon moet aanwezig zijn in uw vakantie periode en in staat zijn de verzorging van uw dieren over te nemen in geval van nood,  overmacht zoals een ziekenhuisopname of ernstige ziekte of overlijden van opdrachtnemer zodat de dieren niet onverzorgd achterblijven tijdens de vakantie.

4.6 Alle sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met “B&F Animal Care” maakt.

4.7 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle spullen die nodig zijn voor de verzorging van de dieren in huis aanwezig zijn. Zoals voldoende voer/water/medicijnen/kattenbak met voldoende kattenbakgrit, kattenbakschepje, water- en voerbakjes, plastic zakjes, vuilniszakken, stofzuiger en stofzuigerzakken, veger en blik, keukenpapier, schoonmaakdoekjes, afwasmiddel, droogdoeken en handdoeken, keukenschaar, stofzuiger en dweil. De eigenaar zorgt bij honden voor een stevige en veilige halsband of tuig en riem. ‘’B&F Animal Care’’ neemt de hond niet mee aan een slipketting, prikketting of stroomband. Ook het vervoersboxje en dierenartspaspoort van uw huisdier moeten klaar staan.
4.8 Katten welke naar buiten mogen dienen te zijn voorzien van een chip, welke goed geregistreerd staat.

4.8 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de Opdrachtgever zijn thuiskomst aan B&F Animal Care via mail, whatsapp, sms of telefonisch heeft doorgegeven. Bij geen bericht wordt de oppasservice voortgezet waarbij bijkomende kosten op Opdrachtgever worden verhaald.

4.9 Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van de dieren altijd aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/haar dieren toebrengen aan derden of aan eigendommen van anderen. ‘’B&F Animal Care’’ is nooit de eigenaar of aansprakelijk voor de oppasdieren.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTNEMER

5.1 De Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de Opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het huisdier.
Opdrachtnemer bevestigd de afgesproken periode voor de verzorging van uw dieren schriftelijk of per e-mail na de ontvangst van de door u ingevulde reserveringsaanvraag.

5.2 Zoals vastgelegd in de overeenkomst verzorgt en controleert “B&F Animal Care” uw dieren volgens uw wensen en zoals aangegeven in de oppasovereenkomst en tijdens het intakegesprek bij u thuis. Hierbij verplicht Opdrachtnemer zich, om naar beste vermogen en kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van uw dieren.

5.3 Opdrachtnemer leeft de gemaakte afspraken over afsluiten van de woning na. Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat deze niet naar uw huis herleid kan worden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die volgens instructies van Opdrachtgever los buiten mogen lopen tijdens zijn/haar afwezigheid. Alleen gechipte, geregistreerde en “geholpen” dieren mogen naar buiten, geheel voor risico van de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met oormijt, vlooien, wormen, schimmels, bacteriën, virussen, of besmettelijke ziektes.

5.6 In geval van schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichting, kan “B&F Animal Care” kan nimmer aansprakelijk worden gehouden.
5.7 Indien Opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanging gezorgd.
5.8 Opdrachtnemer is verplicht de oppasovereenkomst te ondertekenen voordat de oppasperiode ingaat.

 

ARTIKEL 6: DIENSTEN

6.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn een eenmalig intakegesprek, de complete dagelijkse zorg voor uw dieren, postverwerking, indien overeengekomen het toedienen van eventuele medicatie, aandacht geven en spelen, individueel uitlaten van de hond, opruimen van ongelukjes en prooien, kamerplanten water geven, containers binnen/buiten zetten, voortzetten van afspraken en trainingen en het retourneren van uw sleutel. Niet inbegrepen zijn: : buitenplanten water geven en/of tuin sproeien, toedienen van anti parasitaire middelen of kosten dierenarts bij eventueel bezoek.

6.2 Opdrachtgever ontvangt dagelijks een kort verslag en foto’s van de huisdieren tijdens afwezigheid.

 

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek, toegezonden in een vrijblijvende offerte voor akkoord en zijn tevens te vinden op de website. Tarieven zijn inclusief 21% BTW.

7.2 Prijsstijgingen tussen het moment waarop de oppasovereenkomst schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
7.3 Door het ondertekenen van de oppasovereenkomst verplicht Opdrachtgever zich tot betaling van het afgesproken bedrag.

ARTIKEL 8: WIJZE VAN BETALEN

8.1 Wanneer een reservering schriftelijk of per e-mail is bevestigd door ‘’B&F Animal Care’’ verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de geboekte oppasperiode met inachtneming van het onderstaande:

- Bij de bevestiging van de reservering betaald Opdrachtgever vast € 25 vooruit zodat de reservering vast komt te staan.  Dit bedrag wordt verrekend met het totaal bedrag van de oppasperiode bij volledige betaling van de factuur.

8.2 Opdrachtgever maakt de betaling over op het door ‘’B&F Animal Care’’ aangegeven Ibannummer en zorgt dat de aanbetaling staat bijgeschreven binnen 14 dagen na ontvangen van de factuur.

8.3 Opdrachtgever dient het totaalbedrag te voldoen vóór de start van de oppas.
Opdrachtnemer stuurt 14 dagen voor de aanvang van de oppasperiode de factuur per mail toe.
8.4 Wanneer Opdrachtgever verzuimt zich thuis te melden, loop de oppas en uw betalingsverplichting door.
8.5 In geval van niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 226,89 euro.

 

ARTIKEL 9: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN EEN BEVESTIGDE OPPASOVEREENKOMST.

9.1  Wanneer Opdrachtgever annuleert tot binnen 14 dagen voor de oppasperiode ingaat, wordt € 25 euro reserveringskosten in rekening gebracht.

9.2  Wanneer Opdrachtgever annuleert binnen 7 dagen voor het ingaan van de oppasperiode betaald deze 50% van de door Opdrachtgever gereserveerde dagen. 

9.3  Gaat de oppasperiode wel door, maar gaat Opdrachtgever later weg of komt deze eerder terug of annuleert deze dagen binnen 48 uur voordat de oppasperiode ingaat dan worden de gereserveerde dagen doorberekend.
9.4 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal ‘’B&F Animal Care’’ toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

ARTIKEL 10: AVG/PRIVACY STATEMENT

10.1 Alleen de eigenaresse van “B&F Animal Care” ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Oppasovereenkomst. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
De betreffende oppasser kan uw naam en adres inzien.

10.2 De informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt op de oppasovereenkomst is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve in geval van nood met een dienstdoende dierenarts.

10.3 Voor de uitvoering van de opdracht heeft Opdrachtgever uw naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer en email adres nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruiken wij om verslag te doen over de oppasdieren en om u te bellen in geval van nood. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van de oppasovereenkomst, de algemene voorwaarden en de factuur.

10.4 Maakt u geen gebruik van de diensten van ‘’B&F Animal Care’’, dan bewaren wij uw gegevens niet.

10.5 Wanneer Opdrachtgever geld overmaakt om een betaling te voldoen, ziet de eigenaresse van ‘’B&F Animal Care’’ uw bankrekeningnummer en uw naam op de bankrekening.

10.6 Alleen in ernstige noodgevallen zoals vermeld in punt 2.3 ziet mijn partner uw gegevens om u te verwittigen. Pas na uw toestemming om de verzorging van uw dieren over te dragen in geval van nood, kan een vervangende oppas ze inzien.

10.7 De oppasformulieren dienen als kwitantie en worden uitgeprint en bewaard voor administratie.

10.8 Het digitale oppasformulier wordt verwijderd en uitgeprint bewaard als kwitantie voor de  administratie en de whatsapp berichten worden verwijderd nadat de oppasperiode afloopt.
10.9 Na afloop van de overeenkomst bewaard ‘’B&F Animal Care’’ uw gegevens, zodat er geen nieuw kennismakingsgesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende overeenkomst.

 

Algemene Voorwaarden
van B&F Animal Care
2024/01/01 versie 1.0